欢迎光临
我们一直在努力

双石

作者:白居易      朝代:唐代

苍然两片石,厥状怪且丑。俗用无所堪,时人嫌不取。
结从胚浑始,得自洞庭口。万古遗水滨,一朝入吾手。
担舁来郡内,洗刷去泥垢。孔黑烟痕深,罅青苔色厚。
老蛟蟠作足,古剑插为首。忽疑天上落,不似人间有。
一可支吾琴,一可贮吾酒。峭绝高数尺,坳泓容一斗。
五弦倚其左,一杯置其右。洼樽酌未空,玉山颓已久。
人皆有所好,物各求其偶。渐恐少年场,不容垂白叟。
回头问双石,能伴老夫否。石虽不能言,许我为三友。

双石拼音解读

cāng rán liǎng piàn shí ,jué zhuàng guài qiě chǒu 。sú yòng wú suǒ kān ,shí rén xián bú qǔ 。 苍然两片石,厥状怪且丑。俗用无所堪,时人嫌不取。
jié cóng pēi hún shǐ ,dé zì dòng tíng kǒu 。wàn gǔ yí shuǐ bīn ,yī cháo rù wú shǒu 。 结从胚浑始,得自洞庭口。万古遗水滨,一朝入吾手。
dān yú lái jun4 nèi ,xǐ shuā qù ní gòu 。kǒng hēi yān hén shēn ,xià qīng tái sè hòu 。 担舁来郡内,洗刷去泥垢。孔黑烟痕深,罅青苔色厚。
lǎo jiāo pán zuò zú ,gǔ jiàn chā wéi shǒu 。hū yí tiān shàng luò ,bú sì rén jiān yǒu 。 老蛟蟠作足,古剑插为首。忽疑天上落,不似人间有。
yī kě zhī wú qín ,yī kě zhù wú jiǔ 。qiào jué gāo shù chǐ ,ào hóng róng yī dòu 。 一可支吾琴,一可贮吾酒。峭绝高数尺,坳泓容一斗。
wǔ xián yǐ qí zuǒ ,yī bēi zhì qí yòu 。wā zūn zhuó wèi kōng ,yù shān tuí yǐ jiǔ 。 五弦倚其左,一杯置其右。洼樽酌未空,玉山颓已久。
rén jiē yǒu suǒ hǎo ,wù gè qiú qí ǒu 。jiàn kǒng shǎo nián chǎng ,bú róng chuí bái sǒu 。 人皆有所好,物各求其偶。渐恐少年场,不容垂白叟。
huí tóu wèn shuāng shí ,néng bàn lǎo fū fǒu 。shí suī bú néng yán ,xǔ wǒ wéi sān yǒu 。 回头问双石,能伴老夫否。石虽不能言,许我为三友。

双石翻译

双石注释

双石赏析

双石相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐