震为苍筤竹

作者:朱庆馀      朝代:唐代

为擢东方秀,修然异众筠。青苍才映粉,蒙密正含春。
嫩箨沾微雨,幽根绝细尘。乍怜分径小,偏觉带烟新。
结实皆留凤,垂阴似庇人。顾唯竿在手,深水挂赪鳞。

震为苍筤竹拼音解读

wéi zhuó dōng fāng xiù ,xiū rán yì zhòng jun1 。qīng cāng cái yìng fěn ,méng mì zhèng hán chūn 。 为擢东方秀,修然异众筠。青苍才映粉,蒙密正含春。
nèn tuò zhān wēi yǔ ,yōu gēn jué xì chén 。zhà lián fèn jìng xiǎo ,piān jiào dài yān xīn 。 嫩箨沾微雨,幽根绝细尘。乍怜分径小,偏觉带烟新。
jié shí jiē liú fèng ,chuí yīn sì bì rén 。gù wéi gān zài shǒu ,shēn shuǐ guà chēng lín 。 结实皆留凤,垂阴似庇人。顾唯竿在手,深水挂赪鳞。

震为苍筤竹翻译

震为苍筤竹注释

震为苍筤竹赏析

震为苍筤竹相关翻译

写翻译

相关赏析

写赏析