题章正字道正新居(孝标)

作者:朱庆馀      朝代:唐代

独在御楼南畔住,生涯还似旧时贫。全无竹可侵行径,
一半花犹属别人。吟处不妨嫌鼓闹,眼前唯称与僧邻。
近来渐觉青莎巷,车马过从已有尘。

题章正字道正新居(孝标)拼音解读

dú zài yù lóu nán pàn zhù ,shēng yá hái sì jiù shí pín 。quán wú zhú kě qīn háng jìng , 独在御楼南畔住,生涯还似旧时贫。全无竹可侵行径,
yī bàn huā yóu shǔ bié rén 。yín chù bú fáng xián gǔ nào ,yǎn qián wéi chēng yǔ sēng lín 。 一半花犹属别人。吟处不妨嫌鼓闹,眼前唯称与僧邻。
jìn lái jiàn jiào qīng shā xiàng ,chē mǎ guò cóng yǐ yǒu chén 。 近来渐觉青莎巷,车马过从已有尘。

题章正字道正新居(孝标)翻译

题章正字道正新居(孝标)注释

题章正字道正新居(孝标)赏析

题章正字道正新居(孝标)相关翻译

写翻译

相关赏析

写赏析