欢迎光临
我们一直在努力

李甘诗

作者:杜牧      朝代:唐代

太和八九年,训注极虓虎。潜身九地底,转上青天去。
四海镜清澄,千官云片缕。公私各闲暇,追游日相伍。
岂知祸乱根,枝叶潜滋莽。九年夏四月,天诫若言语。
烈风驾地震,狞雷驱猛雨。夜于正殿阶,拔去千年树。
吾君不省觉,二凶日威武。操持北斗柄,开闭天门路。
森森明庭士,缩缩循墙鼠。平生负奇节,一旦如奴虏。
指名为锢党,状迹谁告诉。喜无李杜诛,敢惮髡钳苦。
时当秋夜月,日值曰庚午。喧喧皆传言,明晨相登注。
予时与和鼎,官班各持斧。和鼎顾予言,我死知处所。
当庭裂诏书,退立须鼎俎。君门晓日开,赭案横霞布。
俨雅千官容,勃郁吾累怒。适属命鄜将,昨之传者误。
明日诏书下,谪斥南荒去。夜登青泥坂,坠车伤左股。
病妻尚在床,稚子初离乳。幽兰思楚泽,恨水啼湘渚。
怳怳三闾魂,悠悠一千古。其冬二凶败,涣汗开汤罟。
贤者须丧亡,谗人尚堆堵。予于后四年,谏官事明主。
常欲雪幽冤,于时一裨补。拜章岂艰难,胆薄多忧惧。
如何干斗气,竟作炎荒土。题此涕滋笔,以代投湘赋。

李甘诗拼音解读

tài hé bā jiǔ nián ,xùn zhù jí xiāo hǔ 。qián shēn jiǔ dì dǐ ,zhuǎn shàng qīng tiān qù 。 太和八九年,训注极虓虎。潜身九地底,转上青天去。
sì hǎi jìng qīng chéng ,qiān guān yún piàn lǚ 。gōng sī gè xián xiá ,zhuī yóu rì xiàng wǔ 。 四海镜清澄,千官云片缕。公私各闲暇,追游日相伍。
qǐ zhī huò luàn gēn ,zhī yè qián zī mǎng 。jiǔ nián xià sì yuè ,tiān jiè ruò yán yǔ 。 岂知祸乱根,枝叶潜滋莽。九年夏四月,天诫若言语。
liè fēng jià dì zhèn ,níng léi qū měng yǔ 。yè yú zhèng diàn jiē ,bá qù qiān nián shù 。 烈风驾地震,狞雷驱猛雨。夜于正殿阶,拔去千年树。
wú jun1 bú shěng jiào ,èr xiōng rì wēi wǔ 。cāo chí běi dòu bǐng ,kāi bì tiān mén lù 。 吾君不省觉,二凶日威武。操持北斗柄,开闭天门路。
sēn sēn míng tíng shì ,suō suō xún qiáng shǔ 。píng shēng fù qí jiē ,yī dàn rú nú lǔ 。 森森明庭士,缩缩循墙鼠。平生负奇节,一旦如奴虏。
zhǐ míng wéi gù dǎng ,zhuàng jì shuí gào sù 。xǐ wú lǐ dù zhū ,gǎn dàn kūn qián kǔ 。 指名为锢党,状迹谁告诉。喜无李杜诛,敢惮髡钳苦。
shí dāng qiū yè yuè ,rì zhí yuē gēng wǔ 。xuān xuān jiē chuán yán ,míng chén xiàng dēng zhù 。 时当秋夜月,日值曰庚午。喧喧皆传言,明晨相登注。
yǔ shí yǔ hé dǐng ,guān bān gè chí fǔ 。hé dǐng gù yǔ yán ,wǒ sǐ zhī chù suǒ 。 予时与和鼎,官班各持斧。和鼎顾予言,我死知处所。
dāng tíng liè zhào shū ,tuì lì xū dǐng zǔ 。jun1 mén xiǎo rì kāi ,zhě àn héng xiá bù 。 当庭裂诏书,退立须鼎俎。君门晓日开,赭案横霞布。
yǎn yǎ qiān guān róng ,bó yù wú lèi nù 。shì shǔ mìng fū jiāng ,zuó zhī chuán zhě wù 。 俨雅千官容,勃郁吾累怒。适属命鄜将,昨之传者误。
míng rì zhào shū xià ,zhé chì nán huāng qù 。yè dēng qīng ní bǎn ,zhuì chē shāng zuǒ gǔ 。 明日诏书下,谪斥南荒去。夜登青泥坂,坠车伤左股。
bìng qī shàng zài chuáng ,zhì zǐ chū lí rǔ 。yōu lán sī chǔ zé ,hèn shuǐ tí xiāng zhǔ 。 病妻尚在床,稚子初离乳。幽兰思楚泽,恨水啼湘渚。
huǎng huǎng sān lǘ hún ,yōu yōu yī qiān gǔ 。qí dōng èr xiōng bài ,huàn hàn kāi tāng gǔ 。 怳怳三闾魂,悠悠一千古。其冬二凶败,涣汗开汤罟。
xián zhě xū sàng wáng ,chán rén shàng duī dǔ 。yǔ yú hòu sì nián ,jiàn guān shì míng zhǔ 。 贤者须丧亡,谗人尚堆堵。予于后四年,谏官事明主。
cháng yù xuě yōu yuān ,yú shí yī bì bǔ 。bài zhāng qǐ jiān nán ,dǎn báo duō yōu jù 。 常欲雪幽冤,于时一裨补。拜章岂艰难,胆薄多忧惧。
rú hé gàn dòu qì ,jìng zuò yán huāng tǔ 。tí cǐ tì zī bǐ ,yǐ dài tóu xiāng fù 。 如何干斗气,竟作炎荒土。题此涕滋笔,以代投湘赋。

李甘诗翻译

李甘诗注释

李甘诗赏析

李甘诗相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐