欢迎光临
我们一直在努力

杜秋娘诗

作者:杜牧      朝代:唐代

京江水清滑,生女白如脂。其间杜秋者,不劳朱粉施。
老濞即山铸,后庭千双眉。秋持玉斝醉,与唱金缕衣。
濞既白首叛,秋亦红泪滋。吴江落日渡,灞岸绿杨垂。
联裾见天子,盼眄独依依。椒壁悬锦幕,镜奁蟠蛟螭。
低鬟认新宠,窈袅复融怡。月上白璧门,桂影凉参差。
金阶露新重,闲捻紫箫吹。莓苔夹城路,南苑雁初飞。
红粉羽林杖,独赐辟邪旗。归来煮豹胎,餍饫不能饴。
咸池升日庆,铜雀分香悲。雷音后车远,事往落花时。
燕禖得皇子,壮发绿緌緌.画堂授傅姆,天人亲捧持。
虎睛珠络褓,金盘犀镇帷。长杨射熊罴,武帐弄哑咿。
渐抛竹马剧,稍出舞鸡奇。崭崭整冠珮,侍宴坐瑶池。
眉宇俨图画,神秀射朝辉。一尺桐偶人,江充知自欺。
王幽茅土削,秋放故乡归。觚棱拂斗极,回首尚迟迟。
四朝三十载,似梦复疑非。潼关识旧吏,吏发已如丝。
却唤吴江渡,舟人那得知。归来四邻改,茂苑草菲菲。
清血洒不尽,仰天知问谁。寒衣一匹素,夜借邻人机。
我昨金陵过,闻之为歔欷。自古皆一贯,变化安能推。
夏姬灭两国,逃作巫臣姬。西子下姑苏,一舸逐鸱夷。
织室魏豹俘,作汉太平基。误置代籍中,两朝尊母仪。
光武绍高祖,本系生唐儿。珊瑚破高齐,作婢舂黄糜。
萧后去扬州,突厥为阏氏。女子固不定,士林亦难期。
射钩后呼父,钓翁王者师。无国要孟子,有人毁仲尼。
秦因逐客令,柄归丞相斯。安知魏齐首,见断箦中尸。
给丧蹶张辈,廊庙冠峨危。珥貂七叶贵,何妨戎虏支。
苏武却生返,邓通终死饥。主张既难测,翻覆亦其宜。
地尽有何物,天外复何之。指何为而捉,足何为而驰。
耳何为而听,目何为而窥。已身不自晓,此外何思惟。
因倾一樽酒,题作杜秋诗。愁来独长咏,聊可以自怡。

杜秋娘诗拼音解读

jīng jiāng shuǐ qīng huá ,shēng nǚ bái rú zhī 。qí jiān dù qiū zhě ,bú láo zhū fěn shī 。 京江水清滑,生女白如脂。其间杜秋者,不劳朱粉施。
lǎo bì jí shān zhù ,hòu tíng qiān shuāng méi 。qiū chí yù jiǎ zuì ,yǔ chàng jīn lǚ yī 。 老濞即山铸,后庭千双眉。秋持玉斝醉,与唱金缕衣。
bì jì bái shǒu pàn ,qiū yì hóng lèi zī 。wú jiāng luò rì dù ,bà àn lǜ yáng chuí 。 濞既白首叛,秋亦红泪滋。吴江落日渡,灞岸绿杨垂。
lián jū jiàn tiān zǐ ,pàn miǎn dú yī yī 。jiāo bì xuán jǐn mù ,jìng lián pán jiāo chī 。 联裾见天子,盼眄独依依。椒壁悬锦幕,镜奁蟠蛟螭。
dī huán rèn xīn chǒng ,yǎo niǎo fù róng yí 。yuè shàng bái bì mén ,guì yǐng liáng cān chà 。 低鬟认新宠,窈袅复融怡。月上白璧门,桂影凉参差。
jīn jiē lù xīn zhòng ,xián niǎn zǐ xiāo chuī 。méi tái jiá chéng lù ,nán yuàn yàn chū fēi 。 金阶露新重,闲捻紫箫吹。莓苔夹城路,南苑雁初飞。
hóng fěn yǔ lín zhàng ,dú cì pì xié qí 。guī lái zhǔ bào tāi ,yàn yù bú néng yí 。 红粉羽林杖,独赐辟邪旗。归来煮豹胎,餍饫不能饴。
xián chí shēng rì qìng ,tóng què fèn xiāng bēi 。léi yīn hòu chē yuǎn ,shì wǎng luò huā shí 。 咸池升日庆,铜雀分香悲。雷音后车远,事往落花时。
yàn méi dé huáng zǐ ,zhuàng fā lǜ ruí ruí .huà táng shòu fù mǔ ,tiān rén qīn pěng chí 。 燕禖得皇子,壮发绿緌緌.画堂授傅姆,天人亲捧持。
hǔ jīng zhū luò bǎo ,jīn pán xī zhèn wéi 。zhǎng yáng shè xióng pí ,wǔ zhàng nòng yǎ yī 。 虎睛珠络褓,金盘犀镇帷。长杨射熊罴,武帐弄哑咿。
jiàn pāo zhú mǎ jù ,shāo chū wǔ jī qí 。zhǎn zhǎn zhěng guàn pèi ,shì yàn zuò yáo chí 。 渐抛竹马剧,稍出舞鸡奇。崭崭整冠珮,侍宴坐瑶池。
méi yǔ yǎn tú huà ,shén xiù shè cháo huī 。yī chǐ tóng ǒu rén ,jiāng chōng zhī zì qī 。 眉宇俨图画,神秀射朝辉。一尺桐偶人,江充知自欺。
wáng yōu máo tǔ xuē ,qiū fàng gù xiāng guī 。gū léng fú dòu jí ,huí shǒu shàng chí chí 。 王幽茅土削,秋放故乡归。觚棱拂斗极,回首尚迟迟。
sì cháo sān shí zǎi ,sì mèng fù yí fēi 。tóng guān shí jiù lì ,lì fā yǐ rú sī 。 四朝三十载,似梦复疑非。潼关识旧吏,吏发已如丝。
què huàn wú jiāng dù ,zhōu rén nà dé zhī 。guī lái sì lín gǎi ,mào yuàn cǎo fēi fēi 。 却唤吴江渡,舟人那得知。归来四邻改,茂苑草菲菲。
qīng xuè sǎ bú jìn ,yǎng tiān zhī wèn shuí 。hán yī yī pǐ sù ,yè jiè lín rén jī 。 清血洒不尽,仰天知问谁。寒衣一匹素,夜借邻人机。
wǒ zuó jīn líng guò ,wén zhī wéi xū xī 。zì gǔ jiē yī guàn ,biàn huà ān néng tuī 。 我昨金陵过,闻之为歔欷。自古皆一贯,变化安能推。
xià jī miè liǎng guó ,táo zuò wū chén jī 。xī zǐ xià gū sū ,yī gě zhú chī yí 。 夏姬灭两国,逃作巫臣姬。西子下姑苏,一舸逐鸱夷。
zhī shì wèi bào fú ,zuò hàn tài píng jī 。wù zhì dài jí zhōng ,liǎng cháo zūn mǔ yí 。 织室魏豹俘,作汉太平基。误置代籍中,两朝尊母仪。
guāng wǔ shào gāo zǔ ,běn xì shēng táng ér 。shān hú pò gāo qí ,zuò bì chōng huáng mí 。 光武绍高祖,本系生唐儿。珊瑚破高齐,作婢舂黄糜。
xiāo hòu qù yáng zhōu ,tū jué wéi è shì 。nǚ zǐ gù bú dìng ,shì lín yì nán qī 。 萧后去扬州,突厥为阏氏。女子固不定,士林亦难期。
shè gōu hòu hū fù ,diào wēng wáng zhě shī 。wú guó yào mèng zǐ ,yǒu rén huǐ zhòng ní 。 射钩后呼父,钓翁王者师。无国要孟子,有人毁仲尼。
qín yīn zhú kè lìng ,bǐng guī chéng xiàng sī 。ān zhī wèi qí shǒu ,jiàn duàn zé zhōng shī 。 秦因逐客令,柄归丞相斯。安知魏齐首,见断箦中尸。
gěi sàng juě zhāng bèi ,láng miào guàn é wēi 。ěr diāo qī yè guì ,hé fáng róng lǔ zhī 。 给丧蹶张辈,廊庙冠峨危。珥貂七叶贵,何妨戎虏支。
sū wǔ què shēng fǎn ,dèng tōng zhōng sǐ jī 。zhǔ zhāng jì nán cè ,fān fù yì qí yí 。 苏武却生返,邓通终死饥。主张既难测,翻覆亦其宜。
dì jìn yǒu hé wù ,tiān wài fù hé zhī 。zhǐ hé wéi ér zhuō ,zú hé wéi ér chí 。 地尽有何物,天外复何之。指何为而捉,足何为而驰。
ěr hé wéi ér tīng ,mù hé wéi ér kuī 。yǐ shēn bú zì xiǎo ,cǐ wài hé sī wéi 。 耳何为而听,目何为而窥。已身不自晓,此外何思惟。
yīn qīng yī zūn jiǔ ,tí zuò dù qiū shī 。chóu lái dú zhǎng yǒng ,liáo kě yǐ zì yí 。 因倾一樽酒,题作杜秋诗。愁来独长咏,聊可以自怡。

杜秋娘诗翻译

杜秋娘诗注释

杜秋娘诗赏析

杜秋娘诗相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐