欢迎光临
我们一直在努力

李肱所遗画松诗书两纸得四十韵

作者:李商隐      朝代:唐代

万草已凉露,开图披古松。青山遍沧海,此树生何峰。
孤根邈无倚,直立撑鸿濛。端如君子身,挺若壮士胸。
樛枝势夭矫,忽欲蟠拏空。又如惊螭走,默与奔云逢。
孙枝擢细叶,旖旎狐裘茸。邹颠蓐发软,丽姬眉黛浓。
视久眩目睛,倏忽变辉容。竦削正稠直,婀娜旋敷峰。
又如洞房冷,翠被张穹笼。亦若暨罗女,平旦妆颜容。
细疑袭气母,猛若争神功。燕雀固寂寂,雾露常冲冲。
香兰愧伤暮,碧竹惭空中。可集呈瑞凤,堪藏行雨龙。
淮山桂偃蹇,蜀郡桑重童。枝条亮眇脆,灵气何由同。
昔闻咸阳帝,近说稽山侬。或著仙人号,或以大夫封。
终南与清都,烟雨遥相通。安知夜夜意,不起西南风。
美人昔清兴,重之犹月钟。宝笥十八九,香缇千万重。
一旦鬼瞰室,稠叠张羉罿.赤羽中要害,是非皆匆匆。
生如碧海月,死践霜郊蓬。平生握中玩,散失随奴童。
我闻照妖镜,及与神剑锋。寓身会有地,不为凡物蒙。
伊人秉兹图,顾眄择所从。而我何为者,开颜捧灵踪。
报以漆鸣琴,悬之真珠栊。是时方暑夏,座内若严冬。
忆昔谢四骑,学仙玉阳东。千株尽若此,路入琼瑶宫。
口咏玄云歌,手把金芙蓉。浓蔼深霓袖,色映琅玕中。
悲哉堕世网,去之若遗弓。形魄天坛上,海日高瞳瞳。
终骑紫鸾归,持寄扶桑翁。

李肱所遗画松诗书两纸得四十韵拼音解读

wàn cǎo yǐ liáng lù ,kāi tú pī gǔ sōng 。qīng shān biàn cāng hǎi ,cǐ shù shēng hé fēng 。 万草已凉露,开图披古松。青山遍沧海,此树生何峰。
gū gēn miǎo wú yǐ ,zhí lì chēng hóng méng 。duān rú jun1 zǐ shēn ,tǐng ruò zhuàng shì xiōng 。 孤根邈无倚,直立撑鸿濛。端如君子身,挺若壮士胸。
liáo zhī shì yāo jiǎo ,hū yù pán ná kōng 。yòu rú jīng chī zǒu ,mò yǔ bēn yún féng 。 樛枝势夭矫,忽欲蟠拏空。又如惊螭走,默与奔云逢。
sūn zhī zhuó xì yè ,yǐ nǐ hú qiú róng 。zōu diān rù fā ruǎn ,lì jī méi dài nóng 。 孙枝擢细叶,旖旎狐裘茸。邹颠蓐发软,丽姬眉黛浓。
shì jiǔ xuàn mù jīng ,shū hū biàn huī róng 。sǒng xuē zhèng chóu zhí ,ē nà xuán fū fēng 。 视久眩目睛,倏忽变辉容。竦削正稠直,婀娜旋敷峰。
yòu rú dòng fáng lěng ,cuì bèi zhāng qióng lóng 。yì ruò jì luó nǚ ,píng dàn zhuāng yán róng 。 又如洞房冷,翠被张穹笼。亦若暨罗女,平旦妆颜容。
xì yí xí qì mǔ ,měng ruò zhēng shén gōng 。yàn què gù jì jì ,wù lù cháng chōng chōng 。 细疑袭气母,猛若争神功。燕雀固寂寂,雾露常冲冲。
xiāng lán kuì shāng mù ,bì zhú cán kōng zhōng 。kě jí chéng ruì fèng ,kān cáng háng yǔ lóng 。 香兰愧伤暮,碧竹惭空中。可集呈瑞凤,堪藏行雨龙。
huái shān guì yǎn jiǎn ,shǔ jun4 sāng zhòng tóng 。zhī tiáo liàng miǎo cuì ,líng qì hé yóu tóng 。 淮山桂偃蹇,蜀郡桑重童。枝条亮眇脆,灵气何由同。
xī wén xián yáng dì ,jìn shuō jī shān nóng 。huò zhe xiān rén hào ,huò yǐ dà fū fēng 。 昔闻咸阳帝,近说稽山侬。或著仙人号,或以大夫封。
zhōng nán yǔ qīng dōu ,yān yǔ yáo xiàng tōng 。ān zhī yè yè yì ,bú qǐ xī nán fēng 。 终南与清都,烟雨遥相通。安知夜夜意,不起西南风。
měi rén xī qīng xìng ,zhòng zhī yóu yuè zhōng 。bǎo sì shí bā jiǔ ,xiāng tí qiān wàn zhòng 。 美人昔清兴,重之犹月钟。宝笥十八九,香缇千万重。
yī dàn guǐ kàn shì ,chóu dié zhāng luán chōng .chì yǔ zhōng yào hài ,shì fēi jiē cōng cōng 。 一旦鬼瞰室,稠叠张羉罿.赤羽中要害,是非皆匆匆。
shēng rú bì hǎi yuè ,sǐ jiàn shuāng jiāo péng 。píng shēng wò zhōng wán ,sàn shī suí nú tóng 。 生如碧海月,死践霜郊蓬。平生握中玩,散失随奴童。
wǒ wén zhào yāo jìng ,jí yǔ shén jiàn fēng 。yù shēn huì yǒu dì ,bú wéi fán wù méng 。 我闻照妖镜,及与神剑锋。寓身会有地,不为凡物蒙。
yī rén bǐng zī tú ,gù miǎn zé suǒ cóng 。ér wǒ hé wéi zhě ,kāi yán pěng líng zōng 。 伊人秉兹图,顾眄择所从。而我何为者,开颜捧灵踪。
bào yǐ qī míng qín ,xuán zhī zhēn zhū lóng 。shì shí fāng shǔ xià ,zuò nèi ruò yán dōng 。 报以漆鸣琴,悬之真珠栊。是时方暑夏,座内若严冬。
yì xī xiè sì qí ,xué xiān yù yáng dōng 。qiān zhū jìn ruò cǐ ,lù rù qióng yáo gōng 。 忆昔谢四骑,学仙玉阳东。千株尽若此,路入琼瑶宫。
kǒu yǒng xuán yún gē ,shǒu bǎ jīn fú róng 。nóng ǎi shēn ní xiù ,sè yìng láng gān zhōng 。 口咏玄云歌,手把金芙蓉。浓蔼深霓袖,色映琅玕中。
bēi zāi duò shì wǎng ,qù zhī ruò yí gōng 。xíng pò tiān tán shàng ,hǎi rì gāo tóng tóng 。 悲哉堕世网,去之若遗弓。形魄天坛上,海日高瞳瞳。
zhōng qí zǐ luán guī ,chí jì fú sāng wēng 。 终骑紫鸾归,持寄扶桑翁。

李肱所遗画松诗书两纸得四十韵翻译

李肱所遗画松诗书两纸得四十韵注释

李肱所遗画松诗书两纸得四十韵赏析

李肱所遗画松诗书两纸得四十韵相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐