欢迎光临
我们一直在努力

杂言无锡惠山寺流泉歌

作者:皇甫冉      朝代:唐代

寺有泉兮泉在山,锵金鸣玉兮长潺潺。作潭镜兮澄寺内,
泛岩花兮到人间。土膏脉动知春早,隈隩阴深长苔草。
处处萦回石磴喧,朝朝盥漱山僧老。僧自老,松自新。
流活活,无冬春。任疏凿兮与汲引,若有意兮山中人。
偏依佛界通仙境,明灭玲珑媚林岭。宛如太室临九潭,
讵减天台望三井。我来结绶未经秋,已厌微官忆旧游。
且复迟回犹未去,此心只为灵泉留。

杂言无锡惠山寺流泉歌拼音解读

sì yǒu quán xī quán zài shān ,qiāng jīn míng yù xī zhǎng chán chán 。zuò tán jìng xī chéng sì nèi , 寺有泉兮泉在山,锵金鸣玉兮长潺潺。作潭镜兮澄寺内,
fàn yán huā xī dào rén jiān 。tǔ gāo mò dòng zhī chūn zǎo ,wēi yù yīn shēn zhǎng tái cǎo 。 泛岩花兮到人间。土膏脉动知春早,隈隩阴深长苔草。
chù chù yíng huí shí dèng xuān ,cháo cháo guàn shù shān sēng lǎo 。sēng zì lǎo ,sōng zì xīn 。 处处萦回石磴喧,朝朝盥漱山僧老。僧自老,松自新。
liú huó huó ,wú dōng chūn 。rèn shū záo xī yǔ jí yǐn ,ruò yǒu yì xī shān zhōng rén 。 流活活,无冬春。任疏凿兮与汲引,若有意兮山中人。
piān yī fó jiè tōng xiān jìng ,míng miè líng lóng mèi lín lǐng 。wǎn rú tài shì lín jiǔ tán , 偏依佛界通仙境,明灭玲珑媚林岭。宛如太室临九潭,
jù jiǎn tiān tái wàng sān jǐng 。wǒ lái jié shòu wèi jīng qiū ,yǐ yàn wēi guān yì jiù yóu 。 讵减天台望三井。我来结绶未经秋,已厌微官忆旧游。
qiě fù chí huí yóu wèi qù ,cǐ xīn zhī wéi líng quán liú 。 且复迟回犹未去,此心只为灵泉留。

杂言无锡惠山寺流泉歌翻译

杂言无锡惠山寺流泉歌注释

杂言无锡惠山寺流泉歌赏析

杂言无锡惠山寺流泉歌相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐