欢迎光临
我们一直在努力

依韵修睦上人山居十首

作者:李咸用      朝代:唐代

生身便在乱离间,遇柳寻花作麽看。老去转谙无是事,
本来何处有多般。长怜蠛蠓能随暖,独笑梧桐不耐寒。
覆载我徒争会得,大鹏飞尚未知宽。
云泉日日长松寺,丝管年年细柳营。静躁殊途知自识,
荣枯一贯亦何争。道傍病树人从老,溪上新苔我独行。
若见净名居士语,逍遥全不让庄生。
莫言天道终难定,须信人心尽自轻。宣室三千虽有恨,
成周八百岂无情。柏缘执性长时瘦,梅为多知两番生。
不是不同明主意,懒将唇舌与齐烹。
不论轩冕及渔樵,性与情违渐渐遥。季子祸从怜富贵,
颜生道在乐箪瓢。清闲自可齐三寿,忿恨还须戒一朝。
好学尧民偎舜日,短裁孤竹理云韶。
春风春雨一何频,望极空江觉损神。莺有来由重入谷,
柳无情绪强依人。汉庭谒者休言事,鲁国诸生莫问津。
赖是水乡樗栎贱,满炉红焰且相亲。
三十年来要自观,履春冰恐未为难。自于南国同埋剑,
谁向东门便挂冠。早是人情飞絮薄,可堪时令太行寒。
多惭幸住匡山下,偷得秾岚坐卧看。
畹兰未必因香折,湖象多应为齿焚。兼济直饶同巨楫,
自由何似学孤云。秋深栎菌樵来得,木末山鼯梦断闻。
闲凭竹轩游子过,替他愁见日西曛。
何事深山啸复歌,短弓长剑不如他。且图青史垂名稳,
从道前贤自滞多。gt鷃敢辞栖短棘,凤凰犹解怯高罗。
人生若得逢尧舜,便是巢由亦易过。
太玄太易小窗明,古义寻来醉复醒。西伯纵逢头已白,
步兵如在眼应青。寒猿断后云为槛,宿鸟惊时月满庭。
此景得闲闲去得,人间无事不曾经。
壮气虽同德不同,项王何似王江东。乡歌寂寂荒丘月,
渔艇年年古渡风。难世斯人犹不达,此时吾道岂能通。
吟君十首山中作,方觉多端总是空。

依韵修睦上人山居十首拼音解读

shēng shēn biàn zài luàn lí jiān ,yù liǔ xún huā zuò me kàn 。lǎo qù zhuǎn ān wú shì shì , 生身便在乱离间,遇柳寻花作麽看。老去转谙无是事,
běn lái hé chù yǒu duō bān 。zhǎng lián miè měng néng suí nuǎn ,dú xiào wú tóng bú nài hán 。 本来何处有多般。长怜蠛蠓能随暖,独笑梧桐不耐寒。
fù zǎi wǒ tú zhēng huì dé ,dà péng fēi shàng wèi zhī kuān 。 覆载我徒争会得,大鹏飞尚未知宽。
yún quán rì rì zhǎng sōng sì ,sī guǎn nián nián xì liǔ yíng 。jìng zào shū tú zhī zì shí , 云泉日日长松寺,丝管年年细柳营。静躁殊途知自识,
róng kū yī guàn yì hé zhēng 。dào bàng bìng shù rén cóng lǎo ,xī shàng xīn tái wǒ dú háng 。 荣枯一贯亦何争。道傍病树人从老,溪上新苔我独行。
ruò jiàn jìng míng jū shì yǔ ,xiāo yáo quán bú ràng zhuāng shēng 。 若见净名居士语,逍遥全不让庄生。
mò yán tiān dào zhōng nán dìng ,xū xìn rén xīn jìn zì qīng 。xuān shì sān qiān suī yǒu hèn , 莫言天道终难定,须信人心尽自轻。宣室三千虽有恨,
chéng zhōu bā bǎi qǐ wú qíng 。bǎi yuán zhí xìng zhǎng shí shòu ,méi wéi duō zhī liǎng fān shēng 。 成周八百岂无情。柏缘执性长时瘦,梅为多知两番生。
bú shì bú tóng míng zhǔ yì ,lǎn jiāng chún shé yǔ qí pēng 。 不是不同明主意,懒将唇舌与齐烹。
bú lùn xuān miǎn jí yú qiáo ,xìng yǔ qíng wéi jiàn jiàn yáo 。jì zǐ huò cóng lián fù guì , 不论轩冕及渔樵,性与情违渐渐遥。季子祸从怜富贵,
yán shēng dào zài lè dān piáo 。qīng xián zì kě qí sān shòu ,fèn hèn hái xū jiè yī cháo 。 颜生道在乐箪瓢。清闲自可齐三寿,忿恨还须戒一朝。
hǎo xué yáo mín wēi shùn rì ,duǎn cái gū zhú lǐ yún sháo 。 好学尧民偎舜日,短裁孤竹理云韶。
chūn fēng chūn yǔ yī hé pín ,wàng jí kōng jiāng jiào sǔn shén 。yīng yǒu lái yóu zhòng rù gǔ , 春风春雨一何频,望极空江觉损神。莺有来由重入谷,
liǔ wú qíng xù qiáng yī rén 。hàn tíng yè zhě xiū yán shì ,lǔ guó zhū shēng mò wèn jīn 。 柳无情绪强依人。汉庭谒者休言事,鲁国诸生莫问津。
lài shì shuǐ xiāng chū lì jiàn ,mǎn lú hóng yàn qiě xiàng qīn 。 赖是水乡樗栎贱,满炉红焰且相亲。
sān shí nián lái yào zì guān ,lǚ chūn bīng kǒng wèi wéi nán 。zì yú nán guó tóng mái jiàn , 三十年来要自观,履春冰恐未为难。自于南国同埋剑,
shuí xiàng dōng mén biàn guà guàn 。zǎo shì rén qíng fēi xù báo ,kě kān shí lìng tài háng hán 。 谁向东门便挂冠。早是人情飞絮薄,可堪时令太行寒。
duō cán xìng zhù kuāng shān xià ,tōu dé nóng lán zuò wò kàn 。 多惭幸住匡山下,偷得秾岚坐卧看。
wǎn lán wèi bì yīn xiāng shé ,hú xiàng duō yīng wéi chǐ fén 。jiān jì zhí ráo tóng jù jí , 畹兰未必因香折,湖象多应为齿焚。兼济直饶同巨楫,
zì yóu hé sì xué gū yún 。qiū shēn lì jun1 qiáo lái dé ,mù mò shān wú mèng duàn wén 。 自由何似学孤云。秋深栎菌樵来得,木末山鼯梦断闻。
xián píng zhú xuān yóu zǐ guò ,tì tā chóu jiàn rì xī xūn 。 闲凭竹轩游子过,替他愁见日西曛。
hé shì shēn shān xiào fù gē ,duǎn gōng zhǎng jiàn bú rú tā 。qiě tú qīng shǐ chuí míng wěn , 何事深山啸复歌,短弓长剑不如他。且图青史垂名稳,
cóng dào qián xián zì zhì duō 。gtyàn gǎn cí qī duǎn jí ,fèng huáng yóu jiě qiè gāo luó 。 从道前贤自滞多。gt鷃敢辞栖短棘,凤凰犹解怯高罗。
rén shēng ruò dé féng yáo shùn ,biàn shì cháo yóu yì yì guò 。 人生若得逢尧舜,便是巢由亦易过。
tài xuán tài yì xiǎo chuāng míng ,gǔ yì xún lái zuì fù xǐng 。xī bó zòng féng tóu yǐ bái , 太玄太易小窗明,古义寻来醉复醒。西伯纵逢头已白,
bù bīng rú zài yǎn yīng qīng 。hán yuán duàn hòu yún wéi kǎn ,xiǔ niǎo jīng shí yuè mǎn tíng 。 步兵如在眼应青。寒猿断后云为槛,宿鸟惊时月满庭。
cǐ jǐng dé xián xián qù dé ,rén jiān wú shì bú céng jīng 。 此景得闲闲去得,人间无事不曾经。
zhuàng qì suī tóng dé bú tóng ,xiàng wáng hé sì wáng jiāng dōng 。xiāng gē jì jì huāng qiū yuè , 壮气虽同德不同,项王何似王江东。乡歌寂寂荒丘月,
yú tǐng nián nián gǔ dù fēng 。nán shì sī rén yóu bú dá ,cǐ shí wú dào qǐ néng tōng 。 渔艇年年古渡风。难世斯人犹不达,此时吾道岂能通。
yín jun1 shí shǒu shān zhōng zuò ,fāng jiào duō duān zǒng shì kōng 。 吟君十首山中作,方觉多端总是空。

依韵修睦上人山居十首翻译

依韵修睦上人山居十首注释

依韵修睦上人山居十首赏析

依韵修睦上人山居十首相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐