欢迎光临
我们一直在努力

奉送王信州崟北归

作者:杜甫      朝代:唐代

朝廷防盗贼,供给愍诛求。下诏选郎署,传声能典州。
苍生今日困,天子向时忧。井屋有烟起,疮痍无血流。
壤歌唯海甸,画角自山楼。白发寐常早,荒榛农复秋。
解龟逾卧辙,遣骑觅扁舟。徐榻不知倦,颍川何以酬。
尘生彤管笔,寒腻黑貂裘。高义终焉在,斯文去矣休。
别离同雨散,行止各云浮。林热鸟开口,江浑鱼掉头。
尉佗虽北拜,太史尚南留。军旅应都息,寰区要尽收。
九重思谏诤,八极念怀柔。徙倚瞻王室,从容仰庙谋。
故人持雅论,绝塞豁穷愁。复见陶唐理,甘为汗漫游。

奉送王信州崟北归拼音解读

cháo tíng fáng dào zéi ,gòng gěi mǐn zhū qiú 。xià zhào xuǎn láng shǔ ,chuán shēng néng diǎn zhōu 。 朝廷防盗贼,供给愍诛求。下诏选郎署,传声能典州。
cāng shēng jīn rì kùn ,tiān zǐ xiàng shí yōu 。jǐng wū yǒu yān qǐ ,chuāng yí wú xuè liú 。 苍生今日困,天子向时忧。井屋有烟起,疮痍无血流。
rǎng gē wéi hǎi diàn ,huà jiǎo zì shān lóu 。bái fā mèi cháng zǎo ,huāng zhēn nóng fù qiū 。 壤歌唯海甸,画角自山楼。白发寐常早,荒榛农复秋。
jiě guī yú wò zhé ,qiǎn qí mì biǎn zhōu 。xú tà bú zhī juàn ,yǐng chuān hé yǐ chóu 。 解龟逾卧辙,遣骑觅扁舟。徐榻不知倦,颍川何以酬。
chén shēng tóng guǎn bǐ ,hán nì hēi diāo qiú 。gāo yì zhōng yān zài ,sī wén qù yǐ xiū 。 尘生彤管笔,寒腻黑貂裘。高义终焉在,斯文去矣休。
bié lí tóng yǔ sàn ,háng zhǐ gè yún fú 。lín rè niǎo kāi kǒu ,jiāng hún yú diào tóu 。 别离同雨散,行止各云浮。林热鸟开口,江浑鱼掉头。
wèi tuó suī běi bài ,tài shǐ shàng nán liú 。jun1 lǚ yīng dōu xī ,huán qū yào jìn shōu 。 尉佗虽北拜,太史尚南留。军旅应都息,寰区要尽收。
jiǔ zhòng sī jiàn zhèng ,bā jí niàn huái róu 。xǐ yǐ zhān wáng shì ,cóng róng yǎng miào móu 。 九重思谏诤,八极念怀柔。徙倚瞻王室,从容仰庙谋。
gù rén chí yǎ lùn ,jué sāi huō qióng chóu 。fù jiàn táo táng lǐ ,gān wéi hàn màn yóu 。 故人持雅论,绝塞豁穷愁。复见陶唐理,甘为汗漫游。

奉送王信州崟北归翻译

奉送王信州崟北归注释

奉送王信州崟北归赏析

奉送王信州崟北归相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐