欢迎光临
我们一直在努力

游仙

作者:刘复      朝代:唐代

税驾倚扶桑,逍遥望九州。二老佐轩辕,移戈戮蚩尤。
功成弃之去,乘龙上天游。天上见玉皇,寿与天地休。
俯视昆仑宫,五城十二楼。王母何窈眇,玉质清且柔。
扬袂折琼枝,寄我天东头。相思千万岁,大运浩悠悠。
安用知吾道,日月不能周。寄音青鸟翼,谢尔碧海流。

游仙拼音解读

shuì jià yǐ fú sāng ,xiāo yáo wàng jiǔ zhōu 。èr lǎo zuǒ xuān yuán ,yí gē lù chī yóu 。 税驾倚扶桑,逍遥望九州。二老佐轩辕,移戈戮蚩尤。
gōng chéng qì zhī qù ,chéng lóng shàng tiān yóu 。tiān shàng jiàn yù huáng ,shòu yǔ tiān dì xiū 。 功成弃之去,乘龙上天游。天上见玉皇,寿与天地休。
fǔ shì kūn lún gōng ,wǔ chéng shí èr lóu 。wáng mǔ hé yǎo miǎo ,yù zhì qīng qiě róu 。 俯视昆仑宫,五城十二楼。王母何窈眇,玉质清且柔。
yáng mèi shé qióng zhī ,jì wǒ tiān dōng tóu 。xiàng sī qiān wàn suì ,dà yùn hào yōu yōu 。 扬袂折琼枝,寄我天东头。相思千万岁,大运浩悠悠。
ān yòng zhī wú dào ,rì yuè bú néng zhōu 。jì yīn qīng niǎo yì ,xiè ěr bì hǎi liú 。 安用知吾道,日月不能周。寄音青鸟翼,谢尔碧海流。

游仙翻译

游仙注释

游仙赏析

游仙相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐