欢迎光临
我们一直在努力

相和歌辞。读曲歌五首

作者:张祜      朝代:唐代

窗中独自起,帘外独自行。愁见蜘蛛织,寻思直到明。
碓上米不舂,窗中丝罢络。看渠驾去车,定是无四角。
不见心相许,徒云脚漫勤。摘荷空摘叶,是底采莲人。
窗外山魈立,知渠脚不多。三更机底下,摸著是谁梭。
郎去摘黄瓜,郎来收赤枣。郎耕种麻地,今作西舍道。

相和歌辞。读曲歌五首拼音解读

chuāng zhōng dú zì qǐ ,lián wài dú zì háng 。chóu jiàn zhī zhū zhī ,xún sī zhí dào míng 。 窗中独自起,帘外独自行。愁见蜘蛛织,寻思直到明。
duì shàng mǐ bú chōng ,chuāng zhōng sī bà luò 。kàn qú jià qù chē ,dìng shì wú sì jiǎo 。 碓上米不舂,窗中丝罢络。看渠驾去车,定是无四角。
bú jiàn xīn xiàng xǔ ,tú yún jiǎo màn qín 。zhāi hé kōng zhāi yè ,shì dǐ cǎi lián rén 。 不见心相许,徒云脚漫勤。摘荷空摘叶,是底采莲人。
chuāng wài shān xiāo lì ,zhī qú jiǎo bú duō 。sān gèng jī dǐ xià ,mō zhe shì shuí suō 。 窗外山魈立,知渠脚不多。三更机底下,摸著是谁梭。
láng qù zhāi huáng guā ,láng lái shōu chì zǎo 。láng gēng zhǒng má dì ,jīn zuò xī shě dào 。 郎去摘黄瓜,郎来收赤枣。郎耕种麻地,今作西舍道。

相和歌辞。读曲歌五首翻译

相和歌辞。读曲歌五首注释

相和歌辞。读曲歌五首赏析

相和歌辞。读曲歌五首相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐