欢迎光临
我们一直在努力

【双调】清江引_咏秋日海棠

作者:张养浩      朝代:元代

咏秋日海棠

一岁两回春到来,花也多成败。只为云庄秋,不避东君怪,因此上向西风特地开。

前日彩云飞上天,又向深秋见。翠淡遥山眉,红惨春风面,恨燕莺期天样远。

霜重物华摇落秋,惊见春如旧。一笑疏篱边,更比黄花瘦,刬地殢西风犹带酒。

宋玉每逢秋叹嗟,见此应欢悦。恰被风只开,莫遣霜摧谢,有他那惜花人来到也。

亭下拒霜花数丛,不与渠同梦。娇倚秋阴薄,瘦怯霜华重,几时盼得日迟迟春昼永?

见一日绕观十数回,只恐花憔悴。锦帐遮寒威,银烛添春意,端的是太真妃初睡起。

寂寞一枝三四花,弄色书窗下。为着沉香迷,梦见嵬坡怕,且潜身在居士家。

花竹满亭高士居,常把春留住。赏罢芙蓉秋,又见胭脂露,这的是绰然亭绝妙处。

睡起不禁霜月苦,篱菊休相妒。恰与东君别,又被西风误,教他这粉蝶儿无是处。

香满竹篱花正娇,开彻胭脂萼。不幸遭风霜,叶儿都零落,畅好是有上梢无下梢。

昭群路迷关塞雪,蔡琰胡笳月。往事惟心知,新恨凭谁说,只恐怕梦回时春去也。

【双调】清江引_咏秋日海棠拼音解读

yǒng qiū rì hǎi táng 咏秋日海棠
yī suì liǎng huí chūn dào lái ,huā yě duō chéng bài 。zhī wéi yún zhuāng qiū ,bú bì dōng jun1 guài ,yīn cǐ shàng xiàng xī fēng tè dì kāi 。一岁两回春到来,花也多成败。只为云庄秋,不避东君怪,因此上向西风特地开。
qián rì cǎi yún fēi shàng tiān ,yòu xiàng shēn qiū jiàn 。cuì dàn yáo shān méi ,hóng cǎn chūn fēng miàn ,hèn yàn yīng qī tiān yàng yuǎn 。前日彩云飞上天,又向深秋见。翠淡遥山眉,红惨春风面,恨燕莺期天样远。
shuāng zhòng wù huá yáo luò qiū ,jīng jiàn chūn rú jiù 。yī xiào shū lí biān ,gèng bǐ huáng huā shòu ,chǎn dì tì xī fēng yóu dài jiǔ 。霜重物华摇落秋,惊见春如旧。一笑疏篱边,更比黄花瘦,刬地殢西风犹带酒。
sòng yù měi féng qiū tàn jiē ,jiàn cǐ yīng huān yuè 。qià bèi fēng zhī kāi ,mò qiǎn shuāng cuī xiè ,yǒu tā nà xī huā rén lái dào yě 。宋玉每逢秋叹嗟,见此应欢悦。恰被风只开,莫遣霜摧谢,有他那惜花人来到也。
tíng xià jù shuāng huā shù cóng ,bú yǔ qú tóng mèng 。jiāo yǐ qiū yīn báo ,shòu qiè shuāng huá zhòng ,jǐ shí pàn dé rì chí chí chūn zhòu yǒng ?亭下拒霜花数丛,不与渠同梦。娇倚秋阴薄,瘦怯霜华重,几时盼得日迟迟春昼永?
jiàn yī rì rào guān shí shù huí ,zhī kǒng huā qiáo cuì 。jǐn zhàng zhē hán wēi ,yín zhú tiān chūn yì ,duān de shì tài zhēn fēi chū shuì qǐ 。见一日绕观十数回,只恐花憔悴。锦帐遮寒威,银烛添春意,端的是太真妃初睡起。
jì mò yī zhī sān sì huā ,nòng sè shū chuāng xià 。wéi zhe chén xiāng mí ,mèng jiàn wéi pō pà ,qiě qián shēn zài jū shì jiā 。寂寞一枝三四花,弄色书窗下。为着沉香迷,梦见嵬坡怕,且潜身在居士家。
huā zhú mǎn tíng gāo shì jū ,cháng bǎ chūn liú zhù 。shǎng bà fú róng qiū ,yòu jiàn yān zhī lù ,zhè de shì chāo rán tíng jué miào chù 。花竹满亭高士居,常把春留住。赏罢芙蓉秋,又见胭脂露,这的是绰然亭绝妙处。
shuì qǐ bú jìn shuāng yuè kǔ ,lí jú xiū xiàng dù 。qià yǔ dōng jun1 bié ,yòu bèi xī fēng wù ,jiāo tā zhè fěn dié ér wú shì chù 。睡起不禁霜月苦,篱菊休相妒。恰与东君别,又被西风误,教他这粉蝶儿无是处。
xiāng mǎn zhú lí huā zhèng jiāo ,kāi chè yān zhī è 。bú xìng zāo fēng shuāng ,yè ér dōu líng luò ,chàng hǎo shì yǒu shàng shāo wú xià shāo 。香满竹篱花正娇,开彻胭脂萼。不幸遭风霜,叶儿都零落,畅好是有上梢无下梢。
zhāo qún lù mí guān sāi xuě ,cài yǎn hú jiā yuè 。wǎng shì wéi xīn zhī ,xīn hèn píng shuí shuō ,zhī kǒng pà mèng huí shí chūn qù yě 。昭群路迷关塞雪,蔡琰胡笳月。往事惟心知,新恨凭谁说,只恐怕梦回时春去也。

【双调】清江引_咏秋日海棠翻译

【双调】清江引_咏秋日海棠注释

【双调】清江引_咏秋日海棠赏析

【双调】清江引_咏秋日海棠相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐