欢迎光临
我们一直在努力

题王逸老书饮中八仙歌

作者:唐珙      朝代:元朝

前朝书法孰为盛,苏黄米蔡得其正。
法度难以晋魏论,气象可与欧虞并。
宣和金书类臣稷,筋骨通神工瘦硬。
大江南来万几暇,翰墨留神纵天性。
驱驰羲献走颜柳,神游八法轻万乘。
昭回云翰飞龙章,斡旋天机挥斗柄。
长枪大剑竟何用,恢复有志还未定。
太平遗老羔羊翁,草书时时发清兴。
天资自可凌汗漫,笔力犹能造遒劲。
年来神品不可得,醉素张颠夸草圣。
残篇断简付覆缶,玉轴牙签同弃甑。
摩娑故纸叹凋落,老眼昏花犹可认。
案头我正理蠹鱼,晴日好风窗几净。

题王逸老书饮中八仙歌拼音解读

qián cháo shū fǎ shú wéi shèng ,sū huáng mǐ cài dé qí zhèng 。 前朝书法孰为盛,苏黄米蔡得其正。
fǎ dù nán yǐ jìn wèi lùn ,qì xiàng kě yǔ ōu yú bìng 。 法度难以晋魏论,气象可与欧虞并。
xuān hé jīn shū lèi chén jì ,jīn gǔ tōng shén gōng shòu yìng 。 宣和金书类臣稷,筋骨通神工瘦硬。
dà jiāng nán lái wàn jǐ xiá ,hàn mò liú shén zòng tiān xìng 。 大江南来万几暇,翰墨留神纵天性。
qū chí xī xiàn zǒu yán liǔ ,shén yóu bā fǎ qīng wàn chéng 。 驱驰羲献走颜柳,神游八法轻万乘。
zhāo huí yún hàn fēi lóng zhāng ,wò xuán tiān jī huī dòu bǐng 。 昭回云翰飞龙章,斡旋天机挥斗柄。
zhǎng qiāng dà jiàn jìng hé yòng ,huī fù yǒu zhì hái wèi dìng 。 长枪大剑竟何用,恢复有志还未定。
tài píng yí lǎo gāo yáng wēng ,cǎo shū shí shí fā qīng xìng 。 太平遗老羔羊翁,草书时时发清兴。
tiān zī zì kě líng hàn màn ,bǐ lì yóu néng zào qiú jìn 。 天资自可凌汗漫,笔力犹能造遒劲。
nián lái shén pǐn bú kě dé ,zuì sù zhāng diān kuā cǎo shèng 。 年来神品不可得,醉素张颠夸草圣。
cán piān duàn jiǎn fù fù fǒu ,yù zhóu yá qiān tóng qì zèng 。 残篇断简付覆缶,玉轴牙签同弃甑。
mó suō gù zhǐ tàn diāo luò ,lǎo yǎn hūn huā yóu kě rèn 。 摩娑故纸叹凋落,老眼昏花犹可认。
àn tóu wǒ zhèng lǐ dù yú ,qíng rì hǎo fēng chuāng jǐ jìng 。 案头我正理蠹鱼,晴日好风窗几净。

题王逸老书饮中八仙歌翻译

题王逸老书饮中八仙歌注释

题王逸老书饮中八仙歌赏析

题王逸老书饮中八仙歌相关翻译

——

相关赏析

——

赞(0)
分享到: 更多 (0)

相关推荐